افسر جوان
جهاد مجازی در جهان مجازی  
قالب وبلاگ
نویسندگان

اگر نگاه بدبینانه‌ای نسبت به جریان اداری و سیاسی نظریه‌سازی نداشته باشیم و با خوشبینی تمام به انتظار واقعه‌ای باشیم، باز هم متوجه مشكلا‌ت بسیاری می‌شویم. اولین نكته‌ای كه به نظر می‌آید این است كه سیاست دفاع از نظریه‌پردازی و نظریه‌سازی به دست محققان ایرانی با سیاست‌های اداری در تضاد است. به طور خاص سیاست دفاع از چاپ مقاله در مجلا‌ت معتبر جهانی، در زمینه تغییرات دینی، وضعیت قدرت و سیاست، رابطه دولت و مردم، مناسبات اجتماعی و اقتصادی، تغییرات صورت گرفته در سنت‌های اجتماعی، منازعات حوزه دین و سیاست، رابطه روحانیت و جامعه و... است. بر فرض كه مجلا‌ت جهانی بدون هیچ قصد و غرضی با نهایت آزادگی و جوانمردی قصد چاپ مقالا‌تی در مورد موضوعات فوق در ایران را داشته باشند، آیا مدیران اجرایی وزارت علوم و دانشگاه و دانشكده‌ها و گروه‌ها توانایی دفاع از محقق و استاد صاحب مقاله را دارند؟ اگر اینگونه است، چرا همه (هم مولفان، هم ناشران‌ و هم داوران) با این همه تناقض و بلا‌تكلیفی روبه‌رو هستند؟‌ منشا تناقضات در چیست؟ چه كسی مسوول كاهش تناقض‌ها است؟ چه كسی برای كوتاهی در وظایفش باید مورد خطاب قرار گیرد؟ اساتید دانشگاه‌ها در ایران چه روشی را باید انتخاب كنند؟ آیا نباید تحقیق كنند یا اینكه نتیجه تحقیق را چاپ نكنند یا اینكه اگر قرار است مقاله‌ای در سطح جهانی برای ارتقای علمی و كسب درجه و نام به چاپ بسپارند، آماده مجازات باشند؟ كدام روش و راه را باید انتخاب كرد؟ چه كسی قرار است این مشكل را حل كند و تكلیف محققان و اساتید را حل كند؟ از طرف دیگر، آیا سیاست‌های پیش گرفته در حوزه علم و دانشگاه و در نهایت رقابت ایجاد شده بین دانشگاه‌های كشورها با كشور ایران با یكدیگر همسویی دارد؟ سیاست نظریه‌سازی كه تبدیل به كرسی‌سازی شده است تا نظریه‌پردازی با سیاست ارتقای دانشگاه از طریق مشاركت در سطح جهانی كه در چاپ مقالا‌ت در مجلا‌ت دارای شاخص جهانی است همسویی ندارد. از طرف دیگر، بین سیاست تشویق و تنبیه چاپ مقالا‌ت علمی و پژوهشی تناسبی وجود ندارد. آیا زمان این نرسیده است كه ضمن معرفی تناقضات برای حل مشكلا‌ت و سامان دادن نظام دانشگاهی از طرف وزارت علوم كاری جدی و اساسی صورت گیرد؟ آیا زمان آن نرسیده است تا به جای صرف هزینه‌های بسیار به نام نظریه‌سازی به نقد سیاست‌ها و روش‌های جاری بپردازیم؟ آیا بهتر نیست به جای به‌كارگماردن نیروهایی به نمایندگی در فرهنگ و علم در نظام دانشگاهی و شوراها كه توانایی ایجاد كمترین تعامل با همكاران خود در نظام دانشگاهی را ندارند، به دفاع از نقد عالمانه و تصحیح فضای كلی دانشگاه‌ها پرداخته شود؟

به نظر می‌آید اگر نگاهمان به دانشگاه تغییر كند، افراد افراطی تنها و عصبی و عجول به خلوت خود باز خواهند گشت و در عوض افراد متخصص معتدل اندیشه‌ورز به میدان علم و دانش بازخواهند گشت. این كار تنها توسط مدیران تصمیم‌ساز امكان‌پذیر است. آنها باید در اولین گام به شكستن كرسی‌ها اقدام كرده و همه را دعوت به نشستن روی صندلی پشت میزهای قدیمی دانش كنند. حضور همه به فضای آرام دانشگاه و علم كمك كرده و در نهایت پای فرصت‌طلبان و خیال‌پردازان مبهم‌گو را از ساحت علم، دانشگاه و معرفت خواهد برید. ‌

 

منبع:کرسی نیوز


طبقه بندی: تربیت مجاهد، بسیجی، سلسله نشست ها،
[ چهارشنبه 4 خرداد 1390 ] [ 06:33 ب.ظ ] [ مجاهد ]

نظریه‌پردازی، فعلی نیست كه از روی اراده به واسطه سازمانی تحقق یابد. اگر این‌گونه بود كه بسیاری از كشورها و دولت‌ها می‌توانستند با صرف هزینه‌ای در حوزه‌های جدید به پیشرفت‌های بزرگی دست یابند. در حالی كه می‌دانیم نظریه‌پردازان بزرگ بدون اینكه برنامه‌ای از طرف دولتی و گروهی وجود داشته باشد، ظهور می‌كنند. این نوع تلا‌ش و معرفت خود انگیخته، پنهان و نتیجه ناخواسته عمل جمعی دانشمندان طی زمان است. نظریه‌پردازی به فعلی گفته می‌شود كه در فرآیند تعامل بین دانشمندان محقق شده و در گذر زمان مورد كشف دیگری قرار می‌گیرد. از طرف دیگر، نظریه‌پردازی در صورت وجود سنت محقق و ادامه داری به‌دست می‌آید كه تكرار و بقا و ثبات ساختاری و سازمانی وجود داشته باشد. در این فضا نیاز اصلی بر زنده بودن جامعه، فرهنگ و محقق است. ‌

لا‌زم است به‌طور مشخص به جامعه و شرایط فرهنگی جامعه ایرانی بازگردیم. جامعه و فرهنگ زنده به تولید مستمر اندیشه و علم وابسته است. در این صورت طراحی واحدی جدای از نظام دانشگاهی به نام نظریه‌پردازی ضرورتی ندارد. باید از همه كسانی كه توانایی این نوع فعالیت‌های علمی را دارند، انتظار نظریه‌پردازی و بازنگری مستمر را داشت و برای آنها شرایط مناسب انجام این تلا‌ش را فراهم كرد. اصلی‌ترین شرط، ‌ آرامش محیط و فراهم‌شدن شرایط مالی و اداری، تشكیل اجتماعی علمی و تحقق فضای نقد و بررسی است. كمتر نظریه‌پردازی در فضای آلوده سیاسی و غیراخلا‌قی توانسته است به طرح مفهوم جدید اقدام كند. می‌توان از فلا‌سفه، متالهین، متفكران اجتماعی و ادیبان مثال آورد. كسانی توانسته‌اند به نظری‌پردازی اقدام كنند كه نسبت به شرایط جاری جامعه شان بی‌اعتنا شده و در بی‌توجهی تمام به شرایط پیرامونی به ابداع مفهوم و نظریه‌ای پرداخته‌اند. این معنی در مورد جامعه ایرانی هم صادق است. اگر قصد داریم تا در جریان علم جهانی شركت كنیم، لا‌زم است محیط دانشگاهی را آرام كنیم و فضای فرهنگی جامعه ایرانی را سامان دهیم؛ فضای درون سازمان‌های علمی را از قطبی شدن خارج كرده و با میدان دادن به بزرگان فكر و اندیشه فضای معنوی ایجاد كنیم؛ به كسانی مسوولیت فرهنگ، علم، دانش، گروه، دانشكده و دانشگاه را واگذار كنیم كه اكثریت در مورد آنها توافق دارند. محور قرار دادن افراد مورد توافق می‌تواند راهی برای گذر از فضای غیراخلا‌قی و رادیكال دانشگاه‌های ما باشد. شاید به همین دلیل بوده است كه پس از دو دهه تجربه مدیریتی در كشور سخن از انتخابی شدن مدیر گروه، رئیس دانشكده، رئیس دانشگاه و حتی وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری كشور به میان آمده است. ‌

باید توجه كرد كه نظریه‌سازی، نظریه بافی نیست و در خلا‌ محقق نمی‌شود. در محیط توام با تنش هم به دست نمی‌آید. همچنین‌ كار افراد منزوی بد اخلا‌ق و مدعیان قدرت هم نیست، بلكه شرایطی می‌طلبد كه از ویژگی‌های آن همراهی با متفكران و دور شدن از سیاستمداری است. ‌

با این حال مدتی است كه از نظریه‌سازی سخن گفته‌می‌شود. نظریه‌سازی وقتی محقق می‌شود كه سنت فكری محقق و مدعیان جدی وجود داشته باشد. این معنی در بیان همه دانشمندانی كه نقش نظریه‌سازی داشته‌اند، دیده می‌شود. ماكس وبر به عنوان یك جامعه‌شناس نظریه‌پرداز با اتكا بر سنت فكری و فلسفی آلمانی، اندیشه اجتماعی ماركس و سوسیالیست‌های آلمانی، فرانسوی، انگلیسی و الزامات اجتماعی متاثر از سرمایه داری جدید آلمان و انگلستان به اصول جدیدی می‌پردازد كه از پیشینیان او متفاوت است. او با رسمیت دادن به این اصول و كسب تجربه علمی به طراحی جامعه‌شناسی جدیدی كه متفاوت از اندیشه اجتماعی پیشینیان و هم‌عصرانش است، می‌پردازد. ‌

پرسش از مدعیان ‌

با این تفاسیرچندین سوال در برابر كسانی كه قصد نظریه‌پردازی در ایران را دارند، مطرح می‌شود. آنها قبل از خرید كرسی باید به این سوالا‌ت بدون جار و جنجال پاسخ دهند. سوالا‌تی كه مطرح می‌شود می‌تواند آگاهیبخش باشد: <كدام تلا‌ش در حوزه علوم اجتماعی و به‌طور خاص جامعه‌شناسی ایران وجود دارد و دارای اعتبار است كه می‌تواند مورد تامل انتقادی قرار گرفته و در نهایت به یك نظریه جدید بینجامد؟ اشكالا‌ت وارد بر این سنت چیست؟ منابع اصلی ما برای نقد و بررسی كدام است؟ اصول مورد توافقی كه می‌توان بر آنها تكیه كرد، كدام است؟ افراد و متخصصان دارای تجربه كافی در این زمینه چه كسانی هستند؟ این افراد در كدام متن اندیشه‌ای (پارادایمی و سنتی) آموزش دیده و با مشكلا‌ت این حوزه آشنایی داشته و با توجه به تجربه بدست آورده توانایی نظریه‌سازی و نظریه‌پردازی را دارند؟ از كجا و به چه نیتی شروع كرده و چه نتایجی را انتظار داریم؟ ‌

افزون بر این الزامات كه در قالب سوالا‌ت چندی مطرح شد، الزامات جدیدی نیز برای نظریه‌سازی و نظریه‌پردازی وجود دارد كه لا‌زم است به طور انتقادی مورد توجه قرار گیرد، مانند علم و جامعه ایرانی، آینده علم در ایران و رابطه علوم اجتماعی بومی و جهانی.

با فرض اینكه علوم اجتماعی در جهان یك صورت و پارادایم واحد ندارد، می‌توان ادعا كرد كه هر ملت و گروهی با توجه به مقتضیاتشان می‌توانند معرفت انسانی خاصی داشته باشند و در این صورت، ضرورت نظریه‌پردازی متعدد احساس می‌شود. حضور مجاز افراد متخصص، با تجربه و مدعی در این حوزه امكان نظریه‌سازی را فراهم می‌كند. حال با اینكه وضعیت علوم تجربی و فنی در ایران امكان طرح بحث نظریه‌سازی را فراهم نكرده است، عده‌ای از نظریه‌سازی دفاع می‌كنند، چرا كه به نظر آنها علومی كه حساب و كتاب معینی دارد، نمی‌تواند در جریان نظریه‌سازی قرار گیرد. زیرا از ساختار علم جهانی متاثر است و نمی‌تواند حیاتی مستقل بیابد. در مقابل، علوم انسانی و اجتماعی كه در آن انسان و فرهنگ محور است، امكان طرح هر امری و بحثی وجود دارد.


ادامه مطلب

طبقه بندی: بسیجی، سلسله نشست ها،
برچسب ها: نظریه‌پردازی،
[ دوشنبه 2 خرداد 1390 ] [ 06:32 ب.ظ ] [ مجاهد ]
جنگ اطلاعاتی یعنی كاربرد اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی به عنوان یك سلاح در درگیری هائی كه اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی یك هدف نظامی مهم به شمار میروند.»
مارتین لیبیكی ضمن وفادارماندن به تعریف كاملاً نظامی از جنگ اطلاعاتی، هفت شكل مختلف جنگ اطلاعاتی را به شرح زیر نام می برد:
1 - جنگ فرماندهی و كنترل: كه هدف آن قطع كردن سر دشمن، یعنی از بین بردن مغز متفكر دشمن، است.
2 - جنگ برپایه اطلاعات: كه متشكل از طراحی، حفاظت و ممانعت از دسترسی به سیستم هائی است كه برای برتری بر فضای نبرد در جستجوی دانش كافی هستند.
3 - جنگ الكترونیك: تكنیك های رادیوئی، الكترونیك، یا رمزنگاری.
4 - جنگ روانی: كه در آن از اطلاعات برای تغییر ذهنیت و طرزفكر دوستان، بی طرف ها، و دشمنان استفاده می شود.
5 - جنگ هكرها: كه در آن به سیستم های رایانه ای حمله می شود.
6 - جنگ اطلاعاتی اقتصادی: ایجاد مانع در برابر اطلاعات یا تسهیل جریان اطلاعات با هدف كسب برتری اقتصادی.
7 - جنگ سایبر: تركیبی از همه موارد شش گانه بالا.

جنگ شبکه ای

تعریف جنگ شبكه ای:

جنگ شبكه ای عبارت است از منازعات و بحرا ن های مرتبط با اطلاعات كه در سطح كلان بین دو كشور یا دو جامعه رخ می دهد. هدف از آن مختل سازی، تخریب، یا دست كاری دانش جمعیت هدف درباره خود و محیط پیرامونی اش است. در جنگ شبكه ای شاید بر افكار نخبگان یا افكار عمومی یا هر دو تمركز شود. جنگ شبكه ای معمولاً در برگیرنده روش های دیپلماتیك، تبلیغات مسموم، عملیات روانی، فریب یا مداخله در امور رسانه های گروهی، نفوذ به شبكه های رایانه ای و سایت های اینترنتی و نهایتاً حمایت آشكار و همه جانبه از جنبش ها و گروه های مخالف رژیم هدف می شود. بنابراین در جنگ شبكه ای تعدادی از اقدامات كه پیش از این به طور جداگانه استفاده می شدند، به صورت مركب، هماهنگ و یكپارچه به كار می روند.

جنگ سایبر
تعریف جنگ سایبر:

جنگ سایبر عبارت است از انجام یا آماده شدن برای انجام عملیات های نظامی مطابق با اصول مربوط به اطلاعات. جنگ سایبر یعنی ایجاد اختلال، اگر نگوئیم نابودی كامل، در سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی كه دشمن برای «دانستن» خود به آن ها تكیه می كند: یعنی این که او كیست؟ كجاست؟ چه كاری را در چه زمانی می تواند انجام دهد؟ چرا می جنگد؟ چه تهدیداتی در اولویت قرار دارند؟ و غیره. در جنگ سایبر تلاش می شود.
تا همه چیز درباره دشمن بدانیم و در عین حال نگذاریم او هیچ چیزی درباره ما بداند. به بیان دیگر، هدف اصلی در جنگ سایبر بر هم زدن « موازنه اطلاعات و دانش» به نفع نیروهای خودی است بویژه اگر « موازنه توان رزمی» وجود ندارد. بنابراین در جنگ سایبر می توان با بهره گیری از دانش برتر، ضعف سرمایه و نفرات كمتر را جبران كرده و به پیروزی قاطع دست یافت.
همچنین باید خاطر نشان كرد كه اگرچه طراحی و اجرای «تمام عیار» یك جنگ سایبر مستلزم دسترسی به فناوری پیشرفته است اما جنگ سایبر به خودی خود به فناوری پیشرفته وابستگی قطعی ندارد. در واقع برای جنگ سایبر فقط حضور فناوری پیشرفته الزامی نیست بلكه ابعاد روانی و سازمانی آن به اندازه ابعاد فنی اهمیت دارد. در تحت شرایط خاص شاید واقعا بتوان با استفاده از فناوری سطح پائین یك جنگ سایبر را آغاز كرد.
اعلام هشدار سیا
در سال 2000 جان سرابیان، مدیر بخش عملیات اطلاعاتی سیا، طی گزارشی به كمیسیون مشترك اقتصادی كنگره آمریكا نسبت به خطر توسعه توانمندی های آفندی اطلاعاتی كشورهای مختلف دنیا، بویژه چین و روسیه، هشدار داد. وی خاطر نشان كرد كه سیا به طور مكرر شاهد ظهور دكتری نها و برنامه های مهم جنگ سایبر در كشورهای مختلف دنیاست. سرابیان می افزاید كه « ما بر اساس منابع اطلاعاتی مختلف توانسته ایم چندین كشور را شناسائی كنیم كه با جدیت و عزم لازم مشغول پیگیری برنامه ها و پروژه های دولتی در زمینه آفند سایبر هستند.» در این گزارش تاكید شده است كه جنگ اطلاعاتی به یك گزینه استراتژیك برای كشورهائی تبدیل می شود كه به خوبی دریافته اند هر گونه مقابله نظامی متعارف با آمریكا محكوم به شكست است.
سلاح های سایبر و سلاح های غیرجنبشی
فعالیت های مرتبط با عملیات اطلاعاتی شامل موارد زیر می شود:
ادامه مطلب روحتما بخونید

طبقه بندی: تحلیلی، تربیت مجاهد، دیدگاهها، آموزشی، جنگ نرم، سلسله نشست ها،
برچسب ها: نفوذگران كلاه صورتی، نفوذگران كلاه خاكستری، نفوذگران كلاه سفید، نفوذگران كلاه سیاه،
دنبالک ها: جنگ شبكه ای،
[ چهارشنبه 7 اردیبهشت 1390 ] [ 09:51 ب.ظ ] [ مجاهد ]

در حال حاضر ما به لحاظ ایدئولوژیک یک
ابرقدرت در جهان محسوب می شویم، زیرا
ابرقدرت به کسی می گویند که بدون نظر او
کاری انجام نشود و الان بدون نظر انقلاب
اسلامی کاری در جهان انجام نمی شود و
این به خاطر عقبه انقلاب است.

                                                       رحیم پور ازغدیطبقه بندی: سلسله نشست ها، دیدگاهها،
برچسب ها: ابرقدرت، انقلاب،
[ جمعه 20 اسفند 1389 ] [ 06:22 ب.ظ ] [ مجاهد ]
زندگی نامه امام موسی صدر
1307:
14 خرداد در محله چهارمردان قم ب دنیا آمد. نواده 33اَم امام موسی کاظم علیه السلام است.
پدر: آیت الله صدرالدین صدر یکی از سه مرجعی ک حوزه علمیه قم را بعد از فوت آیت الله حائری تا آمدن آیت الله بروجردی اداره کردند.
مادر: دختر آیت الله حسین قمی رهبر قیام گوهر شاد علیه رضا شاه
1329:
وارد دانشگاه تهران شد. در انجا ارتباط او با کانون های مبارزاتی تهران مانند انججمن های اسلامی دانشجویان و افردای چون آیت الله طالقانی، مهندس بازرگان و.... شکل گرفت.
1331:
در رشته «حقوق در اقتصاد» از دانشکده حقوق دانشگاه تهران لیسانس گرفت. فرانسه و عربی می دانست؛ انگلیسی هم بلد بود.
1337:
انتشار اولین مجله حوزه ب نام «درس هایی از مکتب اسلام» با کمک آیت الله مکارم شیرازی
1338:
* تاسیس دبیرستان ملی صدر در قم (آن زمان خانواده های مذهبی بچه هایشان را ب دبیرستان های دولتی نمی فرستادند.)
* مهاجرت ب لبنان به سفارش علامه شرف الدین و دعوت خانواده ایشان ( در قم و نجف همه مخالف این هجرت بودند، اگر می ماند از مراجع شیعه می شد. آیت الله خوییی گفت کاش هرگز او را نمی دیدم و ب او دل نمی بستم.)
* آغاز مطالعات یکساله برای شناخت جامعه لبنان و ریشه یابی مشکلات شیعیان و طرح شعار «گفت و گو، تفاهم و همزیستی بین ادیان و فرهنگ ها» در لبنان
1341:
* تاسیس هنرکده خانه دختران برای سرپرستی و اموزش دختران فقیر و یتیم جنوب لبنان
* حمایت از بستنی فروش مسیحی در شهر صور و اعلام فتوای صریح طهارت اهل کتاب
1342:
* تاسیس حوزه علمیه شهر صور به اسم «معهد الدراسات الاسلامیه»
* تاسیس مدرسه سواد آموزی بانوان
* حضور گسترده در مجامع علمی و مذهبی مسیحیان
* سفر دو ماهه به کشورهای شمال آفریقا. می گفت باید قبل از اینکه آفریقا به جهان مسیحیت یا کمونیسم بپیوندد، به کمک این کشور تشنه و نیازمند اعتقاد برویم.
* سفر به واتیکان والازهر برای اعمال فشار به مقامات ایران برای آزادی امام خمینی ک بعد از واقعه 15 خرداد بازداشت شده بود. بعدها آیت الله خویی گفت:«آزادی آقای خمینی بیش از هر چیز مرهون تلاش های آقای صدر است.»
1343:
* با تبعید امام خمینی ب ترکیه با سفر دوباره به واتیکان والازهر تلاش کرد تا امام خمینی ب نجف منتقل شود. در سفر ب مصر با جمال عبدالناصر دیدار کرد.
* آغاز فعالیت علیه رژیم صهیونیستی و اعزام گروهی از جوانان شیعه ب مصر برای شرکت در دوره های نظامی
* افتتاح باشگاه ورزشی و تفریحی جوانان در ساحل شهر صور
1346:
* دیدار با پاپ، دیداری ک قرار بود 15 باشد، به درخاست پاپ بیش از دوساعت طول کشید.
1348:
* تاسیس مجلس اعلای شیعیان لبنان ک هنوز هم عالی ترین قدرت سیاسی شیعیان این کشور است.
* تاسیس مدرسه صنعتی جبل عامل
1349:
* تشکیل «کمیته دفاع از جنوب» با حضور رهبران مسلمان و مسیحی و درخاست از دولت برای رسیدگی به جنوب لبنان
* با کم کاری دولت برای بازسازی جنوب، اعلام اعتصاب غذا کرد. لبنان تعطیل شد و مردم فرودگاه بیروت را تصرف کردند.
1350:
* به درخاست دوستانی چون شهید دکتر باهنر، شهید مطهری، مهندس بازرگان و... با محمدرضا پهلوی به خاطر زندانیان سیاسی ملاقات کرد.
1351:
* اعلام درخاست های بیست گانه از دولت لبنان برای بهبود وضع شیعیان و حذف نظام طایفگی
* مستقل شدن عملیات ایذایی جوانان شیعه در خاک فلسطین اشغالی. هرجند تا سال ها پس از آن هم به صلاحدید امام صدر این عملیات ها برای تقویت روحیه فلسطینی ها به نام نیروهای جنبش فتح ثبت شد.
* سخنرانی یاسر عرفات به عنوان نماینده مردم فسلطین در سازمان ملل به پیشنهاد و کمک امام صدر
1352:
* تاسیس سازمان اجتماعی «حرکت المحرومین» که از همه لبنانی ها، مسلمانان و مسیحیان عضوگیری می کرد.
* شهادت اولین شهید مقاومت لبنان، فلاح شرف الدین، موذن 14 ساله مدرسه صنعتی جبل عامل و شاگرد دکتر چمران
* به دلیل وقوع جنگ رمضان بین اعراب و رژیم صهیونیستی موقتا از پیگیری درخواست بیست گانه دست برداشت.
1353:
* خطبه عید روزه مسیحیان را در کلیسیای کبوشن بیروت خواند. مسیحیان می گفتند او خود مسیح است که برای نجات ما آمده (قرار بود کاردینال مارونی هم خطبه نماز جمعه مسلمانان را بخواند ک جنگ داخلی اجازه نداد)
* تظاهرات بزرگ مردم در صور و بعلبک و بیعت با امام موسی در مقابل کارشکنی های دولت علیه او
1354:
* در اعتراض به جنگ داخلی لبنان موسوم به «کشتار شناسنامه ای» در مسجد عاملیه بیروت اعتصاب غذا کرد. با حمایت وسیع مردم و شخصیت های مختلف سیاسی و مذهبی داخلی و خارجی بعد از پنج روز جنگ پایان یافت.
* اعلام رسمی ولادت مقاومت لبنان و جنبش امل (شاخه نظامی حرکت المحرومین) بعد از انفجار در اردوگاه مخفی نظامی عین البینه و شهادت 27 تن از جوانان شیعه
1355:
* اولین عملیات مقاومت لبنان علیه رژیم صهیونیستی انجام شد ک به آزاد سازی شهرک بنت جیبل منجر شد.
* کنفرانس عرب را در ریاض تشکیل داد و جنگ داخلی موقتا پایان یافت.
1356:
* بعد از درگذشت دکتر شریعتی بر پیکرش نماز خواند. مقدمات دفن پیکر در دمشق را فراهم کرد و در بیروت برای ایشان مراسم چهلم باشکوهی گرفت. به دنبال این حرکت رژیم تابعیت ایرانی امام صدر و خانواده اش را لغو کرد. (این تابعیت بعد از انقلاب برگردانده شد.)
1357:
* لوسین ژرژ خبرنگار روزنامه لوموند در بیروت را مخفیانه به نجف فرستاد و اولین مصاحبه بین المللی امام خمینی انجام شد.
* حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، عقب نشینی تمام گروه های چپ و فلسطینی و مقاومت جوانان امل
* 1 شهریور: چاپ مقاله «ندای انبیا» در روزنامه لوموند در حمایت از انقلاب ایران
* 3 شهریور: در آخرین مرحله از سفرهای دوره ای برای پایان دادن به جنگ لبنان و ایجاد جبهه متحد علیه رژیم صهیونیستی ب دعوت معمر قذافی برای شرکت در جشن های استقلال این کشور وارد لیبی شد.
* 9 شهریور: امام و دو همراهش در لیبی ربوده شدند...

منبع: همشهری جوان شماره 226طبقه بندی: سلسله نشست ها،
برچسب ها: زندگی نامه امام موسی صدر، تاریخچه زندگانی امام موسی صدر،
دنبالک ها: در شهر مقدس قم دیده به جهان گشود.،
[ پنجشنبه 5 اسفند 1389 ] [ 11:33 ب.ظ ] [ مجاهد ]

در سال‌های اخیر و در دوره رهبری محمد مهدی عاکف، اخوان المسلمین مواضع خوبی در قبال ایران و تشیع اتخاذ کرد که حساسیت کشورهای عربی را برانگیخت و حتی گاهی موجب اختلافات داخلی در اخوان‌المسلمین نیز شد.

محمد مهدی عاکف همچنین از حملات عربستان علیه شیعیان یمنی هم انتقاد می‌کرد و از این کشور می‌خواست که از کشتار شیعیان یمن دست بردارد که  البته با واکنش منفی عربستان و احزاب مختلف مصر روبرو شد. احزاب مصری اخوان را به نزدیک کردن مواضع خود به ایران و ایجاد شکاف در وحدت دولت‏های عربی متهم کردند. «محمد الفوقی» رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان مصر با انتقاد از موضع عاکف گفت: اخوان نباید این درخواست را از دولت سعودی می‏کرد؛ آنها باید از حوثی‏ها می‏خواستند تا کشتار مردم یمن را متوقف کنند! همچنین قویطه یکی دیگر از نمایندگان پارلمان مصر گفت: موضع اخوان در محکوم کردن کشتن شیعیان یمن، به خاطر نزدیک بودن مواضع آنها به ایرانی‏هاست؛ وگرنه از خود الحوثی‏ها می‏خواست تا به جنگ پایان دهند!

وی همچنین در پاسخ به ادعاهای حسنین هیکل که اخوان المسلمین را به جیره خواری عربستان متهم کرده بود، گفت: «به چه دلیل این ادعا را مطرح می کند؟! اتفاقا عربستان ما را به دست جلاد سپرده است. اگر عربستان ما را تامین مالی می کند پس چرا این همه فشار و سرکوب بر اخوان وجود دارد؟!»

بااقتباس ازوبلاگ جبهه جهادگران مجازی
طبقه بندی: تحلیلی، تربیت مجاهد، سلسله نشست ها،
برچسب ها: مواضع اخوان درباره عربستان، وضع اخوان در محکوم کردن کشتن شیعیان یمن، احزاب مصری اخوان،
دنبالک ها: وبلاگ جبهه جهادگران مجازی،
[ سه شنبه 19 بهمن 1389 ] [ 04:25 ب.ظ ] [ مجاهد ]
1-سانسور                                                                                   
2-اخبار كنترل شده :
3-سانسور برون‌قانونی :
4-تحریف                                                                                          
5-ساختن یك یا چند دشمن فرضی                   
6-پاره ‌حقیقت‌گویی                                                 
7-محك‌زدن                                                                      
8-ادعا به جای واقعیت                                       
9-اغراق
10-تفرقه
11-ترور شخصیت
12-تاكتیك شایعه                                                                                 
13-تسطیح:
14-همانندسازی:
15-برجسته‌سازی ، بزرگ‌نمایی:
16-تاكتیك ماساژ پیام                                                       
17-تاكتیك كلی‌بافی                                                          
18-تاكتیك زمان‌بندی                                                                      
19-تاكتیك حذف                                                                         
20-تاكتیك قطره‌چكانی                                                               
21-تاكتیك دروغ بزرگ یا  استفاده از دروغ محض
22-فوریت‌بخشیدن ساختگی به خبر               
23-پیچیده كردن خبربرای عدم كشف حقیقت                          
24-افزایش قابلیت تصدیق خبرازطریق چیدن خبرساختگی ونادرست درمیان چندخبر درست                                           
25-استفاده ازدو خبرواقعی برای طرح یك‌خبرساختگی      
26-استفاده ازعاطفه گیرندگان پیام    
27-استفاده ازخبربرای تبلیغات        
طبقه بندی: تربیت مجاهد، آموزشی، سلسله نشست ها،
برچسب ها: عملیات رو ا نی،
[ جمعه 10 دی 1389 ] [ 09:58 ق.ظ ] [ مجاهد ]

مناسبات روسیه و امریکا در سطح منطقه ای:

 

مناسبات واشنگتن و مسکو در سطح منطقه ای در مرحله ورود به دوران جدیدی است . شاید به

ان بتوان دوران "پس از صلح سرد " گفت چراکه امروز تقریبا دیگر ازملاحظه کاری  های گذشته درروابط دو طرف خبری نیست دورانی که آمریکا سرکوب چچنی ها را در روسیه  نادیده می گرفت و روسیه از سرکوب طالبان درافغانستان استقبال می کردو از کنارتجاوز آمریکا به عراق به سادگی عبور می کرد ،تقریبا به پایان رسیده است .در این دوران آمریکا با استفاده از نظریه "قدرت نرم " که برای اولین بار از سوی جوزف نای در سال 1990 مطرح شد می کوشد با ایجاد تغییرات برنامه ریزی شده حکومتهای طرفدار روسیه را در جمهور های پیرامونی روسیه تغییر دهد و به سمت استقرار دولتهای طرفدار غرب در این کشورها حرکت کند .

روسیه نیز متقابلا با ایجاد تحرکات جدید در دیپلماسی خود ازطریق گسترش روابط با کشورهای عربی طرفدار غرب و کشورهای منتقد جدی ایالات متحده در امریکای لاتین می کوشد وارد حوزه های سنتی نفوذ آمریکا شود .دیدار پوتین از کشورهای عربی منطقه خاورمیانه و سفر اخیر پوتین به امریکای لاتین و دیدار چاوز از مسکو دو روز قبل از ملاقات پوتین و بوش در امریکا نشانه های دقیقی برای درک جهت گیری جدید روسیه در سیاست خارجی خود است . این حرکت جدید علاوه بر انکه نفوذ سیاسی روسیه را افزایش می دهد بازار خوبی را برای فروش تسلیحات روسیه فراهم کرده است .

بر این اساس باید گفت مناسبات روسیه و امریکا در سطح منطقه ای از وضعیت صلح سرد به سمت جنگ نرم در حال حرکت است جنگی که نه اتش دارد و نه دود اما ابعاد دقیق یک نوع رودرویی را برای تقسیم حوزه های قدرت در بر می گیرد .
طبقه بندی: تحلیلی، رسانه ها، سلسله نشست ها،
برچسب ها: وضعیت صلح سرد، مناسبات روسیه و امریکا،
[ سه شنبه 14 اردیبهشت 1389 ] [ 10:33 ق.ظ ] [ مجاهد ]

قائم مقام وزیر اطلاعات گفت:‌ در حال حاضر دشمن با ایجاد فضای مجازی و صرف بودجه‌های سنگین به دنبال پیروزی در جنگ نرم است اما طی روزهای آتی خبرهای مسرت‌بخشی از پیروزی ایران در این جنگ نرم اعلام خواهیم کرد.

به گزارش شبکه ایران، قائم مقام وزیر اطلاعات در همایش استراتژی رسانه‌های داخلی مقابل جنگ نرم با اعلام این مطلب گفت: طومار پرونده‌های جنگ نرم در ایران که از سوی دشمنان ایران باز شده بود به زودی بسته خواهد شد و ایران موفقیت جنگ نرم را از اسرائیل، آمریکا و انگلیس خواهد گرفت.

وی گفت: ممکن است عده‌ای طبق تحلیل‌های خود معتقد باشند که جنگ نرم در ایران عملی نخواهد بود اما دشمنان ما بر اساس اطلاعات، ارزیابی‌ها و تحلیل‌هایشان برای کشور ما طراحی و تصمیم گیری می‌کنند و کاری به تحلیل‌های داخلی ما ندارند.

این مقام مسئول اذعان داشت: در جنگ نرم دشمن سعی می‌کند تا بتواند در بین کادرهای حاکمیت نفوذ کرده و منابعی را برای خود جذب کند و سپس با هدف قرار دادن جامعه، در متن آن ایجاد موج کرده و از سوی منابع حاکمیتی خود بر آن غلبه می‌کند.

وی گفت: عده‌ای در آمریکا و انگلیس با هدایت‌های خود خواسته‌اند در داخل یک اقلیت را در نقش اکثریت به نمایش درآورند و آن فرصت انتخابات بود که مردم در آستانه تحریک و تأثیرپذیری بودند. در این شرایط بهترین حرف آنان برای انجام این کار شایعه «تقلب در انتخابات» بود.
طبقه بندی: مقاومت، خبرساز، جنگ نرم، افشاگری، سلسله نشست ها،
برچسب ها: خبرهای مسرت بخش،
[ پنجشنبه 9 اردیبهشت 1389 ] [ 09:25 ق.ظ ] [ مجاهد ]


امروز جنگ نظامى با ما خیلى محتمل نیست

- نمیگوئیم بكلى منتفى است، اما خیلى محتمل نیست - لكن جنگى كه وجود دارد، از جنگ نظامى اگر خطرش بیشتر نباشد، كمتر نیست؛ اگر احتیاط بیشترى نخواهد، كمتر نمیخواهد. در جنگ نظامى دشمن به سراغ سنگرهاى مرزى ما مى‌‌آید، مراكز مرزى ما را سعى میكند منهدم بكند تا بتواند در مرز نفوذ كند؛ در جنگ روانى و آنچه كه امروز به او جنگ نرم گفته میشود در دنیا، دشمن به سراغ  مى‌‌آید كه آنها را منهدم كند؛ به سراغ ایمانها، معرفتها، عزمها، پایه‌‌ها و اركان اساسى یك نظام و یك كشور؛ دشمن به سراغ اینها مى‌‌آید كه اینها را منهدم بكند و نقاط قوت را در تبلیغات خود به نقاط ضعف تبدیل كند؛ فرصتهاى یك نظام را به تهدید تبدیل كند. این كارهائى است كه دارند میكنند؛ در این كار تجربه هم دارند، تلاش هم زیاد دارند میكنند، ابزار فراوانى هم در اختیارشان هست. باید ابعاد دشمن و ابعاد دشمنى را بدانیم تا بتوانیم بر او فائق بیائیم. البته ما مدد الهى داریم، كمك غیبى داریم بدون شك؛ این را انسان دارد مشاهده میكند؛ لكن ما مادامى كه هوشیارانه، آگاهانه در میدان نباشیم، تدبیر لازم را به كار نبریم، كمك الهى به سراغ ما نخواهد آمد.

بیانات رهبردر دیدار اعضای مجلس خبرگان

1388/2/17

طبقه بندی: دیدگاهها، جنگ نرم، سلسله نشست ها،
برچسب ها: نقاط قوت، نقاط ضعف،
دنبالک ها: سنگرهاى معنوى،
[ دوشنبه 10 اسفند 1388 ] [ 08:39 ق.ظ ] [ مجاهد ]

مأمور سابق سازمان جاسوسی سیا آمریکا با توجه به توانمندی سپاه پاسداران برای مقابله با هرگونه تحریم‌ و تهدید علیه ایران تأکید کرد:که تلاش آمریکا برای تحریم سپاه پاسداران یک ژست احمقانه و پوچ است زیرا سپاه، بهترین تحریم‌شکن در جهان است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران "رابرت بائر " در خصوص تلاش‌های اخیر آمریکا برای وارد آوردن فشار به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گزارشی که در مجله تایم به چاپ رسید تصریح کرد : دولت آمریکا در حال گفت‌وگو به منظور تحمیل تحریم‌های بیشتر علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است به این امید که چین که بی‌علاقه به تحریم‌های بیشتر علیه ایران است، به حمایت از تحریم‌های بیشتر علیه ایران راضی شود اما این یک ژست احمقانه و پوچ است زیرا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهترین تحریم شکن در جهان است.
طبقه بندی: تحلیلی، سلسله نشست ها، خبرساز،
برچسب ها: خشم مقام های آمریکایی، افزایش نفوذ و قدرت سپاه پاسداران،
دنبالک ها: گمنام،
[ جمعه 30 بهمن 1388 ] [ 04:34 ب.ظ ] [ مجاهد ]

جنگ سرد" اصطلاحی بود که در سال ۱۹۴۵، توسط جورج اورول نویسنده معروف انگلیسی خالق کتابهای داستانی پر سر و صدای قلعه حیوانات و

سال 1984 ابداع کرد . البته در آن زمان این عبارت در تعریف مبارزه بین آمریکا و شوروی  به کار نرفته بود زیرا در سال 1945 تازه جنگ جهانی دوم به پایان رسیده بود و هنوز دوقدرت پیروز در جنگ دوران ماه عسل سیاسی را پشت سر می گذاشتند. درهمان سال " برنارد باروش" سیاستمدار آمریکایی از این

اصطلاح استفاده کرد، اما استفاده عمومی از آن توسط یک روزنامه نگار به نام والتر لیپمن که مجموعه مقالاتی و کتابی را به نام "جنگ سرد " در سال 1947 منتشر کرد، باب شد.

ادامه مطلب دروبلاگ       enghlabeaslami
طبقه بندی: جنگ نرم، سلسله نشست ها،
برچسب ها: تقسیم جهان به دو بلوک قدرت،
دنبالک ها: انقلاب اسلامی،
[ سه شنبه 27 بهمن 1388 ] [ 08:09 ب.ظ ] [ مجاهد ]
مطالعه و گفتگوی استدلالی

این بى‏ بصیرتى را به ‏خصوص شما جوانها با خواندن آثار خوب، با تأمل، با گفتگو با انسانهاى مورد اعتماد و پخته، نه گفتگوى تقلیدى ـ كه هر چه گفت، شما قبول كنید. نه، این را من نمیخواهم ـ از بین ببرید. كسانى هستند كه میتوانند با استدلال، آدم را قانع كنند؛ ذهن انسان را قانع كنند.

                                                          
طبقه بندی: سلسله نشست ها، فناوری مدرن اطلاعات،
برچسب ها: عوامل موثر در ایجاد بصیرت:،
[ شنبه 17 بهمن 1388 ] [ 01:10 ب.ظ ] [ مجاهد ]
آری ; محرم , ذیحجه حسین علیه السلام است و كربلا میقات عمره ایثار ورسیدن به تمتع شیرین شهادت . حسین علیه السلام ـ بین كعبه و كربلا با خون سرخ خود خط زیبای عشق كشید و به اهل دل نشان داد كه حج جسم آنجا وحج جان اینجاست و این حج سرخ است كه دل را روشن تر از سفیدی احرام می كند.حج حسین علیه السلام طهارت با وضوی خون و طواف توحید است و هر قدم او و كاروان او شبوطی شهودانگیز می باشد كه با لبیك سرخ همراه است . حاجیان قافله قدوسی حسین ـ علیه السلام ـ چون امیر الحاج عاشق خود , سعی بین صفای سوختن و مروه معرفت و محبت می كنند تقصیر حج حسینی , دست و پا بخشیدن است و حاجیان این حج كربلایی به جای حلق سر , سر دادند و نمازشان را پشت مقام ابراهیم عرفان خواندند تا هر یك خلیل الله شوند


طبقه بندی: سلسله نشست ها،
برچسب ها: خون سرخ، جسم دادن و جان گرفتن،
[ شنبه 10 بهمن 1388 ] [ 12:35 ب.ظ ] [ مجاهد ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2

درباره وبلاگ

اهداف وبلاگ :
شناخت محیط سایبری مجازی
ضرورت مواجهه باقدرت نرم ونقش آفرینی مجازی
آشنایی وتعامل با واقعیت موجود در گستره سایت ها
جنگ الکترونیکی روانی و حمله هکرها
جهادمجازی درجهان مجازی
وبلاگ نویسی موثر وارزشی
شبیه سازی وبازی های رایانه ای
تولید محتوا رسانه ای
نقش IT درمواجهه باجنگ نرم
افزایش سواد اطلاعاتی ورسانه
ایجاد قدرت تفکر نقادانه
حضور درمحیط الکترونیکی
آشنایی باابزار مدرن برای کشف ناشناخته های جهان
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :